Privacy Policy

De Boxer Klub Nieuw-Buinen neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige
manier verwerken en gebruiken.  In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met
welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met
betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.
Wij raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. 
Voor vragen kun je contact opnemen met secretaris@bk-nieuwbuinen.nl.

Wie is Boxer klub Nieuw-Buinen?

De Boxer Klub Nieuw-Buinen is een vereniging voor liefhebbers van hondensport, kantoorhoudend te Drouwernermond
(9523TD) aan het Zuiderdiep 145. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
04074878. 
De Boxer Klub Nieuw-Buinen is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt de Boxer Klub Nieuw-Buinen jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor de Boxer club Nieuw-Buinen persoonsgegevens over jou verwerkt. 
Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de Boxer club Nieuw-Buinen voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de Boxer Klub Nieuw-Buinen worden bewaard. 
Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom:

* Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Ledenadministratie  

Gegevens:       
NAW-gegevens, geboortedatum, NBC lidmaatschapnummer, E-mailadres,
telefoonnummer  

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap)  

Bewaartermijn:  Zo lang als nodig voor dit doeleind  

Doeleinde: Financiële administratie  

Gegevens: Factuuradres, bankgegevens  

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap)  

Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Facturatie  

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, financiële gegevens  

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap)  

Bewaartermijn: Zo lang al noodzakelijk voor dit doeleinde  
 

* Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief  

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres  

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  

Bewaartermijn: Zo lang als
noodzakelijk voor dit doeleinde  

* Website

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews  

Gegevens: Naam, E-mailadres  

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Hoe verkrijgen we jouw gegevens?

Boxer Klub Nieuw-Buinen heeft gegevens over jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.  

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking er van.   

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens
wilt zien die bij de Boxer Klub Nieuw-Buinen over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.   

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzage
verzoek en die je niet zelf kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij de Boxer Klub Nieuw-Buinen. 
Je kunt verzoeken dat de Boxer Klub Nieuw-Buinen je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.  

Beperken
van de verwerking

Je hebt daarnaast (onder voorwaarden) het recht om de Boxer Klub Nieuw-Buinen te verzoeken de verwerking van je
persoonsgegevens te beperken.  

Recht van
bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de Boxer Klub Nieuw-Buinen of een derde
plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.   

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van de Boxer club Nieuw-Buinen te verkrijgen. De Boxer club
Nieuw-Buinen zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm.  

Toestemming
intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht de toestemming
in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat de Boxer Klub
Nieuw-Buinen je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.  

Reactie door Boxer Klub Nieuw-Buinen

Een verzoek kan verstuurd worden naar secretaris@bk-nieuwbuinen.nl. De Boxer club Nieuw-Buinen zal je verzoek zo snel mogelijk
inwilligen, in elk geval niet later dan 1 maand nadat de Boxer club Nieuw-Buinen een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien de Boxer club
Nieuw-Buinen je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.  

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat de Boxer club Nieuw-Buinen verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.  

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen
op eventuele wijzigingen.  

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop de Boxer Klub Nieuw-Buinen je gegevens
gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar sercretaris@bk-nieuwbuinen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop de Boxer Klub Nieuw-Buinen jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar secretaris@bk-nieuwbuinen.nl. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met de bevoegde toezichthouder op het
gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.